^^

./usr/share/man/cs/
[man1] 115
[man2] 11

main/manpages-l10n/manpages-cs-dev
Czech development manpages
[man3] 24
[man4] 8

main/manpages-l10n/manpages-cs
Czech man pages
[man5] 15
[man6] 8
[man7] 27
[man8] 21